• Lorem ipsum

Artikel 1. Algemeen/Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Gampet Plastics B.V., handelend onder de naam Save Plastics: ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 09060066, gevestigd te Arnhem, Westervoortsedijk 73, 6827 AV, Postbus 882, 6800 AW, Nederland, hierna te noemen: “Kunststof Reus”.

 

 1. Afnemer: degene die met Kunststof Reus, een overeenkomst sluit tot het leveren of ter beschikking stellen van producten dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, in de ruimste zin van het woord.

 

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

 1. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande de koop van producten en/of de levering van diensten conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

 

 1. Bescheiden: alle door de Afnemer aan Kunststof Reus ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Kunststof Reus vervaardigde producten.

 

 1. Product: iedere zaak of goed dat door Kunststof Reus aan de Afnemer is geleverd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveringen door Kunststof Reus aan Afnemer gedaan, al dan niet via de website. Voorts op alle door Kunststof Reus in opdracht van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten.

 

 1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Afnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Kunststof Reus uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kunststof Reus en Afnemer in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Indien Kunststof Reus niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Kunststof Reus in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 1. Kunststof Reus is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Afnemer besproken.

 

 1. Indien Kunststof Reus deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Afnemer ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Kunststof Reus hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 3. Werkzaamheden

 

 1. De werkzaamheden van Kunststof Reus bestaat uit de verkoop, advisering, assemblage, leverantie en ontwikkeling van producten gemaakt van gerecycled kunststof, al dan niet met een combinatie van hout, staal en of glasvezel. Voorts adviseert Kunststof Reus, Afnemers – al dan niet met eigen profielen –met betrekking tot het tot stand komen van een constructie in de openbare ruimte.

 

 1. Voor de advisering met betrekking tot het tot stand komen van een constructie in de openbare ruimte, zal Kunststof Reus zich houden aan de speciale wettelijke voorschriften die daar voor gelden.

 

 1. Alle toepasselijke import- en exportwetgeving, regels, bevelen en eisen, met inbegrip van, mar niet beperkt tot die van de rechtsgebieden waarbinnen Kunststof Reus is gevestigd of waarbinnen Afnemer is gevestigd of van waar de producten worden geleverd, zullen van toepassing zijn met betrekking tot de ontvangst van producten.

 

Artikel 4. Offerte en prijsopgave

 

 1. Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Kunststof Reus anders aangeeft.

 

 1. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

 

 1. Indien Afnemer een offerte aanvaardt, behoudt Kunststof Reus het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 

 1. Kunststof Reus kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kunststof Reus niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Kunststof Reus daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kunststof Reus anders aangeeft.

 

 1. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Alle genoemde prijzen in de overeenkomst of in het aanbod zijn exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen en heffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 1. Bijkomende kosten waaronder, maar niet uitsluitend, verzend- en behandelingskosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van derden zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voormelde kosten komen voor rekening van Afnemer.

 

 1. Kunststof Reus heeft het recht (kost) prijsverhogende omstandigheden die zich voordoen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst, bij Afnemer in rekening te brengen.

 

 1. Indien door Kunststof Reus modellen en voorbeelden worden getoond of verstrekt, wordt dat vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Kunststof Reus heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de Afnemer zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zonodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden.

 

 1. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Kunststof Reus aan de Afnemer bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

 1. Overeenkomsten tussen Kunststof Reus en Afnemer worden gesloten via het internet en via de telefoon. De definitieve overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk, door middel van een opdrachtbevestiging danwel door accordering per e-mail vastgelegd.

 

 1. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden beëindigd.
 2. De opzegtermijn bedraagt voor opdrachtgever dertig dagen.

 

 1. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer, Kunststof Reus schriftelijk in gebreke te stellen. Kunststof Reus dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 1. Indien de Afnemer zonder gegronde redenen de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.

 

 1. Kunststof Reus is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Kunststof Reus zijn bevestigd.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kunststof Reus een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren producten.

 

 1. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kunststof Reus zal Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Keizer de Afnemer hierover van tevoren inlichten.

 

 1. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Kunststof Reus kunnen worden toegerekend, dan zal Keizer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Kunststof Reus kunnen worden toegerekend, zal Keizer wel meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 7. Annuleren of tussentijds beëindigen van de overeenkomst

 

 1. Indien Afnemer de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigd zal Kunststof Reus alle gemaakte kosten, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van vijfentwintig procent aan Afnemer in rekening brengen.

 

 1. Indien bij Kunststof Reus door derden, welke in opdracht van Kunststof Reus ten behoeve van de overeenkomst van de Afnemer werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van de overeenkomst zullen deze met een vermeerdering van 25 procent bij Afnemer in rekening worden gebracht.

 

 1. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal Kunststof Reus de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of product, bij Afnemer in rekening brengen.

 

 1. Indien de werkzaamheid is verricht of een product tot stand is gebracht door een derde in opdracht van Kunststof Reus ten behoeve van de opdracht van Afnemer en die van dien zelfde aard is zoals vermeld in lid 3, zal Kunststof Reus ook deze volledig bij Afnemer in rekening brengen.

 

Artikel 8. Uitvoering en levering

 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kunststof Reus het recht om bepaalde leveringen en/of diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 

 1. Kunststof Reus is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.

 

 1. Kunststof Reus zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van het aanbod, de producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien het bestelde product althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

 

 1. Afnemer draagt het risico van de selectie van de gekochte producten. Kunststof Reus staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde gebruik, tenzij in de overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

 

 1. Aflevering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de producten niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering maximaal 60 dagen na gereedkoming van de producten. De gereedkoming wordt schriftelijk aan de afnemer kenbaar gemaakt. Indien de producten niet worden afgeroepen zal een factuur worden gestuurd van de beoogde producten.

 

 1. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de producten gaat over op Afnemer bij aflevering aan Afnemer. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Afnemer, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de producten echter reeds over op Afnemer op het moment van afgifte van de producten aan de vervoerder. De afgetekende vrachtbrief geldt hierbij als bewijslast.

 

 1. Indien een product wordt vervaardigd door een nieuwe matrijs en/of aanpassing van een bestaande matrijs geldt een mogelijke verlegbare levertijd, ondanks dat er een leverdatum is aangegeven. Indien verlegging van de oorspronkelijke leverdatum het geval is, zal dit per ommegaande worden doorgegeven aan de Afnemer. Eventuele Stagnatie voor de Afnemer kan niet worden geclaimd.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 

 1. Op het tijdstip, waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Afnemer kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Kunststof Reus het recht iedere overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

 1. Ieder der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien de wederpartij komt te overlijden.

 

 1. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Indien er gerede twijfel bij Kunststof Reus bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer, is Kunststof Reus bevoegd de nakoming van de overeenkomst uit te stellen, totdat Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

 

Artikel 10. Betaling en incassokosten

 

 1. Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten.

 

 1. De ‘zakelijke’ Afnemer is gerechtigd twintig procent vooraf te betalen en de andere tachtig procent achteraf. De betalingstermijn voor ‘Zakelijke’ Afnemers is dertig dagen. De ‘particuliere’ Afnemer dient vooraf te betalen.

 

 1. Betaling dient te geschieden middels een factuur die wordt toegestuurd.

 

 1. Als een factuur wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient Afnemer er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen zeven dagen na de factuurdatum wordt voldaan.

 

 1. De Afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Kunststof Reus stuurt na het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft de Afnemer de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet is betaald en de Afnemer zich niet kan beroepen op overmacht, is Kunststof Reus gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

 

 1. Indien de Afnemer na verzending van de aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Kunststof Reus tevens gerechtigd het in lid 5 vermelde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.

 

 

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Kunststof Reus geleverde producten blijven eigendom van Kunststof Reus totdat Afnemer voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Kunststof Reus.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 

 1. Klachten over de producten of over de verrichte diensten dienen, gemotiveerd, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na levering van de producten aan Kunststof Reus kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Afnemer geacht de geleverde producten te hebben geaccepteerd.

 

 1. Klachten kunnen telefonisch of per e-mail worden ingediend. Telefoon: +31 (0) 26 3033307, E-mail: [email protected] Reus.nl.

 

 1. Indien een klacht gegrond is, dan heeft Kunststof Reus de mogelijkheid om het gebrek in de producten danwel de verrichte diensten te onderzoeken en te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient Kunststof Reus het factuurbedrag te wijzigen naar ratio van de klacht.

 

Artikel 13. Overmacht

 

 1. Kunststof Reus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Kunststof Reus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kunststof Reus niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

 1. Indien er sprake is van overmacht zal Kunststof Reus, Afnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

 

 1. Kunststof Reus heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Kunststof Reus zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. Kunststof Reus heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de Afnemer als Kunststof Reus gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Kunststof Reus het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomt.

 

 1. Afnemer heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Kunststof Reus het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

 

 1. Kunststof Reus is niet verantwoordelijk voor overmachtssituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van Kunststof Reus is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Kunststof Reus wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de hoogte van het factuurbedrag.

 

 1. Kunststof Reus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

 

 1. De conclusies van Afnemer, op basis van de overeenkomst, zijn onderhevig aan interpretatie en deze conclusies kunnen afwijken van andermans interpretatie. Kunststof Reus is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk voor.

 

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Kunststof Reus en/of haar ondergeschikten.

 

 1. Kunststof Reus is op generlei wijze aansprakelijk voor de kosten van claims, rechtszaken (inclusief juridische adviseurs en advocaatkosten) en de kosten voor arbitragecommissies, van Afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst. Voorts bedingt Keizer alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijk en/of haar ondergeschikten jegens Afnemer kan inroepen.

 

 1. Kunststof Reus zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde producten.

 

 1. Kunststof Reus is niet aansprakelijk voor lichte kleurafwijkingen, van een wisselende structuur en de aanwezigheid van openingen in de zware profielen en maattoleranties van haar producten.

 

Artikel 15. Garantie

 

 1. Kunststof Reus staat er voor in dat de zaken en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 1. Afnemer kan geen beroep doen op de garantie wanneer Afnemer nog niet aan zijn/haar betalingsvoorschriften heeft voldaan.

 

 1. De garantie geldt slecht wanneer de zaken worden gebruikt voor het gebruikelijk doel. Wanneer het gebruik afwijkt van het gebruikelijke doel, zal Kunststof Reus de garantie pas verstrekken wanneer dit aan Afnemer schriftelijk wordt bevestigd.

 

 1. De tussen Kunststof Reus en een derde, gemaakte afspraak omtrent garanties, zullen op gelijke wijze gelden tussen Afnemer en Kunststof Reus. Kunststof Reus zal Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

 

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Kunststof Reus geleverde producten blijven eigendom van Kunststof Reus totdat Afnemer voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Kunststof Reus.

 

 1. De door Kunststof Reus geleverde producten, die krachtens het onder het in lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht door Afnemer en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht afnemer zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

 

 1. Afnemer is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of aan derden enig beperkt recht erop te verlenen.

 

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Kunststof Reus zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen

 

 1. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

 1. Afnemer is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Kunststof Reus onder zich te houden.

 

 1. Voor het geval Kunststof Reus zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kunststof Reus of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kunststof Reus zich bevinden en die eigendommen mede terug te nemen.

 

Artikel 17. Verplichtingen Afnemer

 

 1. Afnemer is verplicht de bescheiden tijdig, naar waarheid en volledig aan Kunststof Reus over te dragen. Uitvoerdersbonnen en/of bescheiden die nodig zijn voor het indienen van een factuur dienen uiterlijk 7 dagen na leverdatum worden toegezonden naar Kunststof Reus. Dit geldt eveneens voor ontwikkelingen binnen een onderneming die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst. Afnemer vrijwaart Kunststof Reus voor aanspraken van derden, die voortkomen uit het onjuist danwel onvolledig doorgeven van informatie.

 

2.Afnemer heeft zich verplicht vertrouwd te maken met en de zorg te dragen voor volledige naleving van alle toepasselijk wetten, regelgeving, voorschriften en andere vereisten met betrekking tot de aankoop en levering van producten.

 

Artikel 18. Bestelling webshop Kunststof Reus (www.kunststofreus.nl)

 

 1. De Afnemer, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product via de website van Kunststof Reus, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kunststof Reus is gerechtigd de Afnemer te vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

 

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Afnemer de zaak terug. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de Afnemer.

 

 1. Indien Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Kunststof Reus dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken, die door Kunststof Reus tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

 

 1. Onverminderd het recht van Kunststof Reus een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kunststof Reus, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

September 2019